top of page
Untitled (Logo) (5).png
Tropical Leaves

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ На
„ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ“ ООД, ЕИК 040095903

Настоящите Общи търговски условия уреждат стандартното съдържание на договорите за транспортни услуги между ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД,

ЕИК 040095906, със седалище и адрес на управление ул. Райко Жинзифов  № 46, 9000, гр. Варна и неговите товародатели, клиенти и подизпълнители.

При заявяване на услуга на „ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ“ ООД, Вие сключвате договор, като Вашите права и задължения и тези на „ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ“ ООД са установени във вътрешните общи условия според вида транспорт, допълвани от браншовите общи условия на Националното Сдружение на Българските Спедитори – НСБС (последна корекция), публикувани на интернет адрес: www.nsbs.bg.

I. Общи търговски условия

1. При получаване на писмена оферта по имейл, клиента е длъжен да се запознае с посочените в нея условия за организиране и извършване на вътрешен или международен превоз, както и с предоставените общи условия за всички съпътстващи услуги.

2. Оферираните цени са валидни за посочения период на валидност и в случай, че контейнерният оператор е в състояние да предостави необходимото празно оборудване в посоченото от клиента място на товарене.

3. Свободно време за товарене/разтоварване и обмитяване е в рамките на работния ден, освен ако не са посочени други условия, предоставени на клиента, преди организиране на транспорта. При задържане на автомобила се начислява такса в размер на EUR 75 за първия ден и EUR 120 за всяко следващо денонощие.

4. Контейнерният оператор си запазва правото с и без предупреждение да прави промени в графика, маршрута и датите на отплаване, пристигане в претоварно пристанище, както и пристигане в крайна дестинация. ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД не поема ангажименти за срокове на доставка или доставка във фиксирана дата.

5. ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД , приема стока, така както е подадена от заявителя (товародателя) без проверка за истиността и пълнотата на данните. Заявителя (товародателя) носят пълна отговорност за грешно или непълно деклариране на обявените по документи стоки, опаковки, маркировки , килограми и др. В случай на санкция към ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  от страна на Контейнерния оператор, митнически власти, фитосанитарни власти, както и всякакви други институции, същата ще бъде отнесена към заявителя/получателя/товародателя на превоза. Всички допълнително възниканали разходи в резултат на горепосоченото ще бъдат отнесени към заявителя/получателя/товародателя на превоза.

6. Заявителят (товародателят) на превоза носят пълна отговорност за натоварването и укрепването на стоката в предоставения му контейнер. Неправилното подреждане на стоката, както и укрепване могат да доведат до повреди на стоката и оборудването, както и начисляване на допълнителни глоби и такси в претоварни и крайно пристанище. 

7. Предаване на товара на получателя се извършва след заплащане на всички дължими суми по организиране на морския транспорт до получаващо пристанище, локални разходи по предоставена оферта, както и евентуално допълнително възникнали разходи за съхранение, демюрейдж, митнически проверки и др., освен ако няма подписано споразумение регламентиращо друго. Всички банкови такси са за сметка на платеца.

8. ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  препоръчва сключване на застраховка на товарите по време на превоз по море. Обезщетението за щети от липси и повреди на стоката се ограничава до:

    8.1. СПТ (SDR) 2,00 на килограм бруто тегло липсваща/повредена стока, но не повече от СПТ (SDR) 666,67 на колет или пратка при превози по воден път, както и при комбинирани превози в международно съобщение включващи отсечка по вода, при които не може да се установи мястото на настъпване на липсата/повредата.

    8.2. СПТ (SDR) 8,33 на килограм бруто тегло липсваща/повредена стока при превози по шосе, по железница и/или по въздух в международно съобщение.

И при двата случая, отговорността на превозвача не надвишава стойността на товара.

Превозвача не е отговорен в случай на непреодолима сила.

9. ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  си запазва правото да прави корекции по оферти при настъпване на промени извън контрола им по отношение на стойност на услуга за превоз и/или доставка.

10. В случай, че предоставената оферта за морски транспорт бъде приета и се организизра превоз, се счита, че горепосочените условия са приети без oспорване. При установяване на некоректно декларирано тегло на контейнер по внос и износ се начисляват такси за терминални операции в депо, от което се вдига контейнер и товарно/разтоварно пристанище в троен размер. В случай, че пристанището, където е установена разликата има собствена тарифа, регламентираща такива случаи, то тя се взема в предвид.

11. При международен морски превоз, товародателите са длъжни да се запознаят с общите условия за транспорт на контейнерния оператор, разположени на първа страница на всяка страница на Коносамента за морски превиз (MBL). При потвърждаване на коносамента и приемането на контейнер за товарене се счита, че упоменатите условия са одобрени и приети от заявителя/товародателя.

13. ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  уведомява писмено (по имейл) получателите на стоките по коносамент преди пристигане на кораба в получаващо пристанище, според посочените форми за контакт на Коносамента за морски превоз. Уведомлението за пристигане е единствено с информативна цел и ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  не носи никаква отговорност за възникнали разходи от такси за забавено освобождаване на контейнери след предоставения по оферта свободен период. Всеки получател носи отговорност да проследява и се самоинформира за движението на своите стоки.

14. В случай, че не се спази поставения срок за предоставяне на описание на стока на Български език и/или се предостави некоретно/непълно описание за пред митническите власти, всички възникнали глоби и такси са за сметка на декларатора/получателя на стоката или негов представител.

15. В случай, че не се предостави информацията и документи в законоустановения срок и/или се възпрепятства митническото освобождаване на стоките в рамките на 90 дни, заявителят на транспорта носи пълна отговорност пред Митническите органи. Всички направени разходи във връзка с предприети мерки и действия на митническите органи съгласно  Съгласно  Член 199 от МКС (Регламент 952/2013г), следва да се възстановят на ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД.

16. Изпащачът по коносамент е задължен да декларира писмено пред ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  проверено брутно тегло (VGM) на контейнера, както и инструкции за коносамент не по-късно от 48 часа преди пристигане на кораба в пристанище. ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  не носи отговорност за некоректно подадени инструкции и VGM.

17. Митническо оформяне на стоките е ангажимент на изпращача, освен ако тази услуга не е възложено на ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ“ ООД.  

18. ОДН (Обобщена Декларация за Напускане)  е ангажимент на износителя на стоката. Освен ако не е договорено друго. При пропуск, ОДН се подава от ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД , за което се начислява такса от EUR 25/декларация.

19. При използване на дървени части и/или опаковки, спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 е задължение на изпращача на стоката/износителя.

20. При наличие на акредитив, изискванията за издаване на коносамент следва да бъдат уточнени с ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  преди натоварване на стоката в контейнера. В противен случай, ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД , както и контейнерният оператор, не носят отговорност за забавяния при отплаване или освобождаване на контейнери.

21. Оригинални коносаменти (MBL) се издава след отплаване на кораба от товарно пристанище.

22. Всички плащания по оферта за морски превоз, локални такси и други извършени услуги са дължими преди предаване на оригинален коносамент за морски превоз, освен ако не е договорено друго.

II. Допълнителни  условия при организиране международен морски транспорт със специализирано оборудване – Опън топ , Флат рак , Хладилни контейнери

23. Изготвената оферта е валидна и се отнася единствено за  зададените тегло и размери – L x W x H. При всяко различие от първоначално посочените параметри, цената подлежи на актуализация.

24. Позициониране на специално оборудване се осъществява само след предварителна заявка. В случай, че заявителят се откаже, се дължат всички разходи по позиционирането.

25. При сухопътен превоз на хладилен контейнер се изготвя оферта за транспорт без използването на дизелов агрегат GENSET за подръжка на температурния режим в контейнера. При желание да се използва такъв, това се заявява и заплаща допълнително.

III. Допълнителни  условия при организиране на сухопътен автомобилен транспорт.

26. Оферираните цени са без ДДС, което се начислява при издаване на фактура съгласно изискванията на Българското законодателство.

27. Офертата за автотранспорт не включва изредените по долу такси:

      27.1. такса паркинг на територията на митнически учреждения,

      27.2. разходи за товаро-разтоварни дейности,

      27.3. услуга по предоставяне на митнически формалности на стоки,

      27.4. такса за престой на превозното средсто извън предоставените часове за товарене и разтоварване и митническо оформяне на стоката,

      27.5. такси за митнически проверки на гранични пунктове, начална или крайна точка на товарене/разтоварване, както и всякакви други допълнителни такси, възникнали при проверка на стоката,

      27.6. застраховка на товара по време на автопревоза.

28. Заплащането на автотранспорта се извършва при издаване на фактура, преди осъществяване на превоза, освен ако няма друго споразумение.

29. Всички банкови такси са за сметка на платеца.

30. Максималното допустимо брутно тегло на товара се посочва с офертата за транспорт. В случай на превишаване се начислява завишение според нормативната уредба, касаеща таксите за превишаване на максимално допустимо натоварване на превозните средства.

31. Офертата предполага свободен достъп и нормална проходимост на тежкотоварен автомобил на адресите за товарене и доставка.
В случаите на ограничен достъп и специфични особености на местоположението, които възпрепятстват достъпа и налагат допълнителна организация на транспорта, офертата подлежи на актуализиране, съобразно условията на мястото на товарене и доставка.

32. При използване на дървени части и/или опаковки, спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 е задължение на изпращача на стоката/износителя.

33. Предоставените срокове за товарене и разтоварване са упоменати в Заявка за автопревоз, която служи като писмен договор между ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  и ЗАЯВИТЕЛЯ НА ТРАНСПОРТА (получателя/товародателя и/или негов представител). Подписването на Заявката се счита за приемане на условията и цените упоменати в нея и не подлежи по оспорване в последствие.

34. Общите търговски условия на ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД , както и условията на НСБС са неразделна част от преложената оферта за международен транспорт и са посочени с директен линк в електронната поща на всеки служител на ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД .

35. Всички товари, които се разглеждат и превозват като опасни съгласно Конвенция ADR, трябва надлежно да са опаковани, етикетирани, маркирани и с необходимите документи съгласно изискванията на действащата към момента международна и национална нормативна уредба. Товародателят/изпращачът е длъжен да предостави пълна и вярна информация за опасните стоки съгласно гл. 1.4.2.1 на Конвенция АDR. При неспазване на нормативните изисквания, касаещи обработката и превоза на опасни товари, ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД  си запазва правото да откаже извършването на транспорта и да претендира за възстановяване на направени допълнителни разходи и/или получени финансови санкции.

IV. Уреждане на спорове

36. Всички спорни въпроси ще се разглеждат в дух на разбирателство. В случаите, когато това е невъзможно, ще бъдат отнесени за разрешаване по реда на Българското законодателство. Заявителят/Получателят/ товародателят и/или техни упълномощени представители, запознавайки се с настоящите Общи Условия, декларират изричното си съгласие местната подсъдност на възникналите спорове да е по правилата на чл. 117, ал.2 във връзка с чл.105 от ГПК, а именно при възникнал спор страните изрично декларират, че е налице договорна местна подсъдност и компетентен е съда на територията на гр. Варна, по седалището на ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД , независимо от качеството му в производството – ищец или ответник.   

Заявявайки превоз на “ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ“ ООД, товародателя или негов представител, декларира, че се е запознал с настоящите Общи Търговски Условия (ОТУ) и се съгласява да ги спазва.

TRIDENT FREIGHT (3).png
bottom of page